شوربختانه يه دور ديگه از انتخابات رژيم سفاك كه هم بانوان ايران را لحاف پيچ كرده و هم اپوزيسيون بيخاصيت را گوزپيچ، بدون دردسر و مكافات اونچنانى برگزار شد؛ نه بمبى منفجر شد  و نه به كورى چشم بدخواهان "ايران زمين"، شرائط تشديد تفرقه و تخاصم داخلى فراهم شد. اين دستاورد را صرفنظر از مطلوبيت و يا عدم مطلوبيت رئيس جمهور برگزيده ملت، به هم ميهنان شريفمان شادباش گفته، براى آندوستانى كه در آرزوى بروز جنگ داخلى در ايران ما روزشمارى ميكنند، صبر جميل آرزو ميكنيم. همين.