سکوت های تو

امروز

به سکوت های تو گوش میدهم

به قدم های مردد تو

به چشمان درخشان تو

 

امروز

به انعکاس دردم گوش میدهم

انعکاس دروغ نمیگوید

خفه اش نکن

 

یک پرتو خورشید میرسد

با دقت به او گوش میدهم

ابرها را شکاف داده

بعد از شکست ها

با زمان

با صبر و پشتکار

برای شفافی سکوت تو

 

یک روز جواب را پیدا خواهم کرد

جائی

میان سکوت های تو

 

اورنگ