زندگی اینجاست

روزی ، لحظه ای

میگذرد

ولی عوض نمیشود

 

تمسخرمیکند

نا امیدی ما را

 

از روز به شب میرود

از شادی به سوگ میرود

 

سخت یا راحت

یا فقط خسته کننده

فقط یک حقیقت دارد

روزی تمام میشود

 

اورنگ