دادستان شیراز: دستگاه قضایی با متخلفان بدون اغماض برخورد می کند

حكم قطع انگشتان یکی از دستان سارقی كه در محاكم شيراز به مجازات حد قطع يد محكوم شده بود امروز در ملا عام اجرا شد. >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ