محمدحسین ماهر (متولد آبادان ۱۳۳۶) نقاش، مجسمه‌ساز و مدرس هنر است که در طول سال‌های فعالیتش، همواره دیدگاهی موشکافانه درباره‌ی تجربه‌ی فرهنگی و تاریخی جامعه، و از سوی دیگر جهان درونی خود را به مخاطبانش عرضه کرده است >>>

Mohammad Hossein Maher born in 1957, Abadan, B.A in Painting, Faculty of Fine Arts of Tehran University, Iran >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ