فرسام سنگی نقاش و معلم هنر، متولد ۱۳۶۷ در تهران >>>

Farsam Sangi, painter and art instructor, born in Tehran, 1988 >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ