سالار احمدیان متولد دزفول است و در سال ۱۳۶۲ به کانادا مهاجرت کرده و پیش از مهاجرت از ایران، خوشنویسی را تا سطح فوق ممتاز نزد استاد «امیرخانی» و نستعلیق و شکسته را نزد استاد «کابلی» فرا گرفت >>>

Born in Iran in 1957, Salar Ahmadian's works, known for their unique use of Persian calligraphy, have been exhibited in Iran, North America, Europe, and the Persian Gulf region. They have also been sold at Christie's auctions, as well as Art Expo sales in Kuwait >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ