در این برنامه از خانم فرزانه روستایی پرسیده ایم که چگونه می توان برافتادن رژیم کنونی را شتاب بخشید.
 
خانم فرزانه روستایی در گذشته یکی از روزنامه نگاران فعال در رسانه های داخلی ایران بوده است.
 
نسخه کامل گفتگو: