ماه‌ منیر خواننده و مدل ایرانی در برزیل می باشد. 
 
ماه منیر در چهارده سالگی یک پایش را از دست داد. 
 
اما این باعث نشد تا رویاهایش را لنگان لنگان پیش ببرد. 
 
او با یک پا، رویاهایش را دو پله یکی بالا رفت تا اگر در ایران نشد، در برزیل به آن ها برسد.