برنامه افق درباره نرخ مشارکت در انتخابات جمعه، نتیجه حرف های عجیب جلیلی درباره ی زنان، نقش زنان در نرخ مشارکت، نقش روحانیت در انتخابات، دستاوردهای عدم شرکت در انتخابات و دلیل حمایت زنان از روحانی. با محبوبه عباسقلی زاده، مهدی خلجی و سعید قاسمی نژاد .