در آمریکا دست نویس های صادق قطب زاده به صورت کتاب چاپ شده است. این کار به کوشش علی سجادی، روزنامه نگار مقیم واشیگتن انجام شده است. سجادی در کتابش نتیجه گرفته که "اعدام قطب زاده نتیجه توطئه چپ گرایان و روحانیون در تهران بود".
صادق قطب زاده از نزدیک ترین یاران آیت الله خمینی در جریان فعالیت علیه حکومت شاه بود و در صندلی کنار او در پرواز خمینی به تهران دیده می شود. او حدود یک سال وزیر امور خارجه و مدیر تلویزیون ملی ایران بود ولی در سال 1982 در تهران اعدام شد.
قطب زاده متهم به سازماندهی کودتا علیه حکومت انقلابی بود و اعدام او با آگاهی آیت الله خمینی صورت گرفت. یادداشت های قطب زاده توسط یکی از دوستان نزدیک او به علی سجادی در واشینگتن داده شده است. سجادی معتقد است: "خمینی شهوت قدرت داشت و با همه کسانی که با قدرت مطلقه او موافق نبود معامله ای مشابه کرد." یادداشت های روزانه قطب زاده در مجموعه با عنوان "غروب صادق" منتشر شده است.
پیوند کتاب در امزون