علی‌ بابا دهقانی ،دندانپزشک و خواننده ایرانی‌،سالهاست که در مجارستان زندگی‌ می‌کند.سال گذشته،ا‌و همراه با دوستان  مجاری با ماشین به ایران سفر کرد.این ویدئو گزارشیست از این سفر.