عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

فراخوان برگزاری گردهم آیی اعتراض آمیز ایرانیان مقیم ژاپن به سفر روحانی به توکیو

gopetition: راه اندازی کمپین ایرانیان برای فشار آوردن دولت ژاپن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی

بسیار دیدنی: گفت و گوی به یاد ماندنی با محمد رضا شاه

دیدار تاریخی شاه ایران از ژاپن

Youtube: دیدار تاریخی پادشاه ایران از ژاپن

گروه از سوی سرزمین پارس:  ترانه شیرین شیرین در ژاپن

به یاد فریدون فرخزاد

گروه از سوی سرزمین پارس:  ایام غم نخواهد ماند/ سراومد زمستون

گروه ایرانی- ژاپنی «از سوی سرزمین پارس»:  ترانه باغ ما «ایران »

گروه از سوی سرزمین پارس (یوکیکو):  ترانه نوروز در ژاپن

بیشتر