عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

http://www.mardomtv.com/index.html: * برنامه امروز سربی با مردم *

Mardom TV USA : تو گوشی زدن علیرضا پهلوی به سرکنسول عربستان به دستور شاه

http://www.mardomtv.com/: اگر شاه فرزند ارشد خود " شهناز " را وارث سلطنت کرده بود . چه احترامی به زنها گذاشته بود و ایران امروز کجا بود ؟

بیشتر