عمومی

دنبال کن

علی صدارت


عضو از ۱۹ خرداد ۱۳۹۲

علی صدارت : نقش و اهمیت رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت جهت برپایی و پویایی مردمسالاری

علی صدارت : ابهام در لائیسیته و مذهب شیعه

علی صدارت : ابهام در لائیسیته و نیاز به شفاف‌گردانی این و سایر مفاهیم مردمسالاری: اعلامیۀ جهانی لائیسیته و به مناسبت یکصدوهشتمین سال‌گرد قانون لائیسیته.

بیانیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران : هشدارنسبت به تشدید جو قتل، خشونت و اعدام

علی صدارت: ابهام در لائیسیته و سربازان گمنام امام زمان(3)

علی صدارت: ابهام در لائیسیته و سربازان گمنام امام زمان(2)

علی صدارت: ابهام در لائیسیته و سربازان گمنام امام زمان(1)

بیشتر