بله عدالت حتا برای بی‌‌ عدالت ها، و آن موقعه است که می‌‌توانیم بگوییم که بی‌ عدالتی را ریشه کن کردیم!