ذات کارتون علیه دیکته هایی است که قدرت بر ما می‌خواند، آن را برای تایید ظلم، تایید سانسور، تایید خشونت و تکصدایی و دیکتاتوری و بدتر از همه علیه قلمی که در دست خود ماست و آزادی که متعلق به همه ماست استفاده نکنیم. چاپ اثر در کاتالوگ، عرضه در نمایشگاه ها و پارک ها با امکانات حکومتی و جوایزی که می دهند ارزش چنین قلم فروشی هایی ندارد. این کارها از ما باقی می مانند و در آینده شرمسارشان خواهیم شد.

برای سلمان رشدی