تنها برخی از مردم باران را حس می کنند. بقیه فقط خیس می شوند.