بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست

ماخذ