حکومت اسلامی ایران تصمیم گرفته به تقلید از ایالات متحده آمریکا، سفارتخانه خود را به اورشلیم منتقل سازد، زیرا بیشترین بخش از اسناد و مدارک، به اورشلیم آورده شده است.

مال اینجاس...