آخوندی را گفتندخرقه خویش را بفروش. گقت:اگر صیاد دام خود را فروشد به چه چیز شکار کند