در نظام بسته‌ای که جامعه را نیز بسته نگاه می‌دارد، حتی حقیقت هم افکار عمومی را قانع نمی‌کند.

ماخذ