با توجه به قطع روابط دیپلماتیک با عربستان، قبله یعنی حلقه چشم مستت

منبع