اگه زنده یاد نوروزی برای تاج (استقلال) بازی میکرد, پهلوی چیا بهش میگفتن شهید.