سرزمینی که در آن سایهٔ آدمهای کوچک بزرگ شد، آفتاب در حال غروب است