در جواب اینکه چرا جمهوری اسلامی بعد از سی‌ و هفت سال هنوز نتوانسته ایران را به جامعه ی ` بی‌ طبقه توحیدی ` تبدیل کند مسئولین نظام گفتند: جامعه ی بی‌ طبقه بسیار پیچیده و دشوار است. در ضمن با استراتژی اقتصادی رهبران رژیم هماهنگ نیست. به همین علت ما تلاش کردیم و جامعه ی " دو طبقه توحیدی " را نو آوری کردیم که هم با کم طبقه بودن به بی‌ طبقه بودن نزدیک است و هم به آرمانهای اصلی‌ امام خمینی و انقلاب بی‌ کلاس وفا دار ماندیم.