همیشه ایمان داشتم که هنرمند باید در خاک خودش بمونه. نباید بره. وقتی که ما بریم، بخصوص هر چه قدر که سن مون بیشتر می شه، مثل جابجا کردن درخت می مونه . معلوم نیست با آب و هوای اونجا بسازه.

حسین خسروجردی، هنرمند تجسمی