اگر کسي از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزديکي کند، بنابر احتياط واجب بايد از عرق خود در نماز اجتناب کند، ولي اگر اول با حلال خود نزديکي کند و بعد از حرام جنب شود، مي تواند با آن عرق نماز بخواند.