در پمپ بنزینی نزدیک میدان شوش تهران،یک نفر این تابلو را به این شکل تغییر داده.