انگشتی که به انگشتری بنفش هر انگشتی که با رای بنفش در خیال انگشت کردنش بود را انگشت... بله ... #Iran #انتخابات۹۶