تصویرهوایی از راه اهن سوادکوه
شاهکار مهندسی که هنوز جهان از ان یاد میکند 
عظمت پل ورسک و سه خط طلا در این عکس بیشتر به چشم میاد!