رهبر جمهوری اسلامی به ادعای اعضای دفتر و بیت وی، با نذوراتی که از مردم دریافت می کند زندگی خود را می گذراند. این نذورات چقدر است؟ معلوم نیست. مردم برای کدام حاجت حلقه ازدواج و اندک پول خود را نذر وی می کنند؟ این نذر کنندگان همان مردم محروم از هر امکانی نیستند که در چاه جمکران کاغذ برای امام زمان پست می کنند؟ بخشی از تلاش های مذهبی آقای خامنه ای برای فتوا دادن باز می گردد به همین مسئله نذورات و درعین حال قد علم کردن در برابر روحانیون سنتی و حوزوی ایران در قم و مشهد و اصفهان. همچنان که دخالت هایش در تمام امور کوچک و بزرگ – از اتم تا آستین لباس مردان و اندازه دامن زنان- باز می گردد به همین مسئله قدرت و رقابت. آنقدر که دیگر به انواع لطیفه ها در میان مردم تبدیل شده است. نگاه کنید به همین باصطلاح فتوائی که مطبوعات داخل کشور منتشر کرده اند.