حجله برای محمد علی کلی در خیابان سبلان شمالی (نظام‌آباد) تهران