نخستین بار میرزاعبدالغفارخان نَجم الدوله از مهندسان و دانش‌آموختگانِ فرنگ‌رفته در زمان ناصرالدین شاه قاجار، در تقویمِ سالِ ۸۰۸ جلالی به سالِ ۱۲۶۵ هجری شمسی اشاره کرده است.

تقویمِ هجری شمسی پس از میرزاعبدالغفارخان به صورتِ عمومی رایج شد؛ ولی به شکلِ تقویم هجری شمسی برجی استفاده می‌شد و بروج ۱۲ گانه‌ی حمل تا حوت به میزان واقعی استفاده می‌شد و ممکن بود ماهی ۲۹ روز و ماهی ۳۲ روزه شود.

منبع: ماهنامه نجوم