عکسی‌ از یک زن در کوبانی که در برابر حملات وحشیانه حکومت اسلامی داعش، با قامتی استوار و سرافراز، برای آزادی، برابری و حفظ حرمت اجتماعی خود و جامعه ‌اش می‌جنگد.