جغرافیای کوچک من بازوان توست
ای کاش تنگ تر شود این سرزمین به من