OldMan on X: اسرائیل پراید از ما میخرید تلفاتش بیشتر بود :)