قهرمانان آمریکایی پرش طول باب بیمون و رالف بوستون بر روی سکوی مدال در المپیک 1968 مکزیکو سیتی