تو ارتش ایران همه سر و سبزن و زبونشون سرخه
یادگاری رو تنشون جای گلوله سربه
هر چی بِکُشی باز کم نمی شن
ارتش ایران زن و مرد نداره
شیر بچه هامون فریاد آزادی سر کشیدن