لیبرال دموکراسی:

روزنامه اطلاعات را با عنوان درشت «شاه رفت» بالای دست گرفته و شماری از رانندگان بوق زنان شادی می‌کردند، غافل از اینکه ۴۳ سال بعد، فرزندان جان به لب رسیده آن‌ها در همان خیابان‌ها، مقابل رگبار گلوله کارگزاران حکومت اسلامی ایستاده و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داده و بازگشت فرزند ارشد محمدرضا شاه پهلوی به کشور را می‌طلبند.

برو به آدرس