لیبرال دموکراسی:

روستاییان روشنکوه و صفرآباد چه جاسوسی  می‌توانند برای کشوری بکنند که مأمورانش بغل گوش زمامداران رژیم نشسته‌اند و در روز روشن اسناداتمی آن را از قلب پایتخت به تل‌آویو می‌برند؟!

برو به آدرس