kayhan.london:

اسامی شناخته‌شده از جمله محمود انوشه، فرهنگ هلاکویی، آزیتا ساعیان، ایمان سرورپور، سیده فاطمه سادات، علیرضا شیری نیز در این فهرست دیده می‌شود. برخی از این صفحات در فهرست سازمان نظام روانشناسی، با عنوان صفحه مجازی نام‌ برده شده‌اند.

برو به آدرس