آوای تبعید:

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»

 

همکاران این شماره:

اشکان اختیاری، فرهاد بابایی، جمشید برزگر، عادل بیابانگرد جوان، افشین بابازاده، رضا بهزادی، رحمت بنیاسدی، کوشیار پارسی، سعید جهانپور، سمیه جلالی، حسن حسام، آتفه چهارمحالیان، فریبا حمزهای، افسانه خاکپور، خسرو دوامی، نرگس دوست، مهرانگیز رساپور، امیر عزتی، جلال سرفراز، مسعود سعدالدین، احمد سیف، اسد سیف، س. سیفی، فرشاد سنبلدل، محمدعلی شکیبایی، شیوا شکوری، علی صیامی، معصومه ضیایی، جمشید فاروقی، داریوش فاخری، عباس فتحیزاده، فهیمه فرسایی، رضا فرمند، بهرنگ قاسمی، فرزانه قوامی، پوران کاوه، هادی محیط، آیدا مجیدآبادی، پویان مقدسی، حسین مرتضائیان آبکنار، مهرنوش مزارعی، محبوبه موسوی، فرشته مولوی، منصور مومنی، آسیه نظامشهیدی، افسانه نجومی، رسول نژادمهر، اصغر نصرتی، فریبا وفی و اسماعیل یوردشاهیان ارومیا.

"آوای تبعید" را می‌توانید در این آدرس دانلود کنید.

و یا از سایت آن آدرس سایت "آوای تبعید" Avaetabid.com 

برو به آدرس