لیبرال دموکراسی:

آنچه به کوتاهی و تیتر وار در تابلوی ایران تحت اشغال فاشیسم مذهبی آوردم، نشان می‌دهد که برای ماندگاری ایران و به دست آوردن کرامت انسانی و هویت ملی ایرانیان، مبارزه اصلی و نهایی و محوری با تمامیت جمهوری اسلامی بوده و هرگونه رفتار و هیجان سیاسی و فرهنگی که بی‌بهره و یا خارج از این مبارزه محوری باشد، حاصلی جز وقت دادن به جمهوری اسلامی نبوده و مانعی برای رسیدن به آزادی، دمکراسی و دولت حقوقی در ایران است. طرفه آنکه مبارزه علیه جمهوری اسلامی را همراه ساختن با خواسته‌های جدایی‌طلبانه و ایده‌های منطقه‌ای، نتیجه‌ای جز تفرقه و جدایی مبارزان و معطل ماندن مطالبات دمکراتیک و مدنی و ملی نخواهد داشت. فراموش نکنیم که پروژه جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته و اکنون، اعمال سلطه غیرحقوقی و ضد انسانی بر ایران بوده و هست؛ اندیشه، رفتار و کنش سیاسی و فرهنگی ایران‌گرایانه که سودای حفظ چارچوب و یکپارچگی ارضی ایران و حاکمیت ملی ایرانیان را بر سرنوشت خویش در نظامی‌ حقوقی و دمکراتیک دارد، زیرساخت مبارزه و گذار از جمهوری اسلامی است. بی‌تردید تحقق حقوق شهروندان ایرانی در هر نقطه‌ای از کشور و با هر تعلق اعتقادی، جنسیتی و بومی، تنها در نظام دمکراتیک- سکولار و ملی امکان‌پذیر خواهد شد.

برو به آدرس