لیبرال دموکراسی:

وقتی صحبت از دمکراسی می‌شود کمتر کسی به بسترهای لازم آن ازجمله ساختار سکولار و جدایی دین و دولت یا اصل مهم تفکیک قوا و همچنین آزادی احزاب و رسانه‌ها و قانون اساسی دمکراتیک به‌عنوان شاقول مناسبات حقوقی و سیاسی و اقتصادی، فکر می‌کند. چه‌بسا به این دلیل که همه این‌ها از یکسو جزو بدیهیات دمکراسی هستند و از سوی دیگر مانند انتخابات و رأی‌گیری تکرار نمی‌شوند تا اهمیت آن‌ها در برگزاری انتخابات مختلف هر بار گوشزد شود! به همین دلیل نیز رژیم‌های غیر دمکراتیک و ضد دمکراسی مانند نظام مذهبی جمهوری اسلامی در ایران از این ابزار برای کسب حقانیت کاذب سوءاستفاده می‌کنند.

برو به آدرس