بی بی سی فارسی:

احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه اصناف و بازار تهران با خبر دادن از "تعطیلی بازار تهران" گفت این تعطیلی پس از آن صورت گرفته که "پیامک های ناشناسی به بازاریان ارسال شده است."

آقای کریمی اصفهانی چهارشنبه ۱۲ مهر (۳ اکتبر) در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت که "یک عده عناصر ناشناس از بیرون از بازار درپی برهم زدن اوضاع بازار هستند" و افزود: "بازاریان برای حفظ امنیت بازار و اینکه اوضاع به هم نریزد ناچار شدند امروز مغازه های خود را ببندند."

برو به آدرس