piruzan2.wordpress.com:

به این فکر بودم به چه ترتیب روزمرویلد را به قتل برسانم. یک هنرشناس را باید با یک اثر هنری به قتل رساند تا پس از مرگ هم از جنایت بزرگی‌ که نسبت به آن اثر هنری شده، رنج برد. یک مجسمه مریم برای این کار زیاد خوب نیست چون ارزش زیادی ندارد و بیش از اندازه محکم است، وانگهی ممکن است هنگام مرگ به خودش دلداری بدهد که مجسمه عیبی نکرده است.

برو به آدرس