piruzan2.wordpress.com:

شرایط زندگانی انسان ابتدایی تقریباً در همه جا یکسان بوده است و از این رو افسانه‌ها و اساطیری که در سرزمین‌های مختلف ساخته شده اند کم و بیش شباهت‌های زیادی به هم دارند. یک نمونه جهانی‌ آن، داستان توفان است. هسته روایات مختلف این اسطوره تقریباً در همه جا یکیست: توفان و به دنبال آن نابودی یک قوم به استثنای یک جفت زن و مرد یا یک خانواده که به طرزی معجزه آسا نجات می‌‌یابند. اما آدمهای این اسطوره در سرزمین‌های مختلف تغییر می‌کنند. این نکته در مورد دیگر اساطیر و افسانه‌ها هم صدق می‌کند. پس رابطه و پیوند ثابتی میا‌‌ن موضوع اسطوره و آدم‌های آن وجود ندارد. موضوع اسطوره ثابت و تغییر ناپذیر است چون زاییده مقتضیات طبیعی است که ممکن است تکرار شوند، اما آدمهای قصه که مخلوق ذهن آدمیست تغییر می‌کنند. پس اسطوره دارای دو عنصر است:

 

برو به آدرس