1doost:


 این سایت غزلی رو که انتخاب میکنید برای
 شما با صدا و موسیقی 
می خواند
 
 و همچنین تعبیر شعر نیز در زیر متن اصلی
 آورده شده 
امیدوارم شما هم لذت ببرید

برو به آدرس