پل سوئیزی:

نظریة رزا لوکزامبورگ نوآورانه و ناشی از نبوغ است. او کار خود را با ارزیابی طرح‌های بازتولید مشهور مارکس در جلد دوم سرمایه آغاز می‌کند و نتیجه می‌گیرد که مارکس موفق نشد که امکان انباشت را در یک نظام بستة سرمایه‌داری اثبات کند.

 

برو به آدرس